Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) §02.Planlegging og organisering

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 2.Planlegging og organisering
Foretaket skal fastsette overordnede mål, strategier og sikkerhetskrav for IKT-virksomheten. Det skal foreligge beskrivelse av den enkelte prosess og hvordan ansvaret for administrasjon, anskaffelse, utvikling, drift, systemvedlikehold, sikring av informasjon og avvikling utføres på en betryggende måte.
Ved utkontraktering av deler eller hele IKT-virksomheten skal foretaket ha egne retningslinjer som skal sikre leveransen.

Det skal oppnevnes en ansvarlig i foretaket for de ulike deler av IKT-virksomheten. Med ansvarlig menes en funksjon eller stilling.

"Banken" bekrefter som følgene:

"Bankens" CTO er oppnevnt som ansvarlig for overordnede mål, strategier og sikkerhetskrav for IKT-virksomheten.
Beskrivelse prosess administrasjon,
Beskrivelse prosess anskaffelse,
Beskrivelse prosess utvikling,
Beskrivelse prosess drift,
Beskrivelse prosess systemvedlikehold,
Beskrivelse prosess sikring av informasjon og avvikling.