Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) §05.Sikkerhet

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 5.Sikkerhet
Foretaket skal utarbeide prosedyrer som skal sikre beskyttelse av utstyr, systemer og informasjon av betydning for foretakets virksomhet, jf. § 1, mot skader, misbruk, uautorisert adgang og endring, samt hærverk. Videre skal prosedyrene inneholde retningslinjer for tildeling, endring, sletting og kontroll med autorisasjon for tilgang til IKT-systemene. Kravene til IKT-sikkerhet skal så langt det er praktisk mulig være målbare. Oppfyllelse av kravene til informasjonssikkerhet for personopplysninger etter forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 til personopplysningsloven skal anses som oppfyllelse av kravene i paragrafen her.

"Banken" bekrefter som følgene:

"Banken" har ekstra låne PC-er og alt IKT utstyr er dekket av forsikrings policy nr. #### hos ??? forsikringsselskap