Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) §10.Krav til kontinuitet

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 10.Krav til kontinuitet
Foretaket skal ha en oppdatert kontinuitetsplan. Foretaket skal etablere en prosedyre for kontinuitet hvor roller, ansvarsoppgaver og risiko defineres. Foretaket skal med bakgrunn i risikoanalyse, jf. § 3, definere IKT-systemer av betydning for foretakets virksomhet som skal dekkes av kontinuitetsplanen. Kontinuitetsplanen skal blant annet inneholde
- identifisering og vurdering av enkeltelementer som kan svikte og iverksette tiltak
- klare kriterier for oppstart av reserveløsningen
- gjenopprettingsprosedyrer
- informasjon til ledelse, ansatte, eventuelt kunder og leverandører.
Det skal gjennomføres opplæring, øvelse og testing av reserveløsningene i et omfang som gir trygghet for at reserveløsningene fungerer tilfredstillende. Testene skal dokumenteres slik at gjennomføring og resultat kan vurderes i ettertid.

"Banken" bekrefter som følgene: