Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) §14.Dispensasjon

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 14.Dispensasjon
Kredittilsynet kan gi dispensasjon fra forskriften eller deler av denne.

"Banken" bekrefter som følgene:

"Banken" har ikke søkt Finanstilsynet om noen form for dispensasjon fra denne forskriften.