Forskrift om systemer for betalingstjenester §01.Virkeområde

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§01.Virkeområde
Forskriften gjelder for banker, kredittinstitusjoner, e-pengeforetak, betalingsforetak, opplysningsfullmektiger og filialer av slike foretak med hovedsete i annen EØS-stat jf. finansforetaksloven § 2-3. Forskriften gjelder likevel ikke for betalingsforetak med begrenset tillatelse, jf. finansforetaksloven § 2-10 fjerde ledd.
 

"Banken" bekrefter som følgene:

"Bank ASA" er registret med organisasjons nummer 000 000 000 med Næringskode:"64.190 Bankvirksomhet ellers" i Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene