Forskrift om systemer for betalingstjenester §02.Risikovurdering og etterlevelse av regelverk

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§02.Risikovurdering og etterlevelse av regelverk
I.
Betalingstjenestetilbydere skal gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger før en ny betalingstjeneste lanseres og ved hendelser eller endringer av betydning for sikkerhetsnivået.
II.
Betalingstjenestetilbydere skal ha systemer og kontrollmekanismer for operasjonell og sikkerhetsmessig risiko knyttet til ytelsen av betalingstjenester, samt effektive fremgangsmåter for å håndtere hendelser, inkludert alvorlige operasjonelle hendelser og sikkerhetshendelser. Systemene skal sikre etterlevelse av regelverk, avtaler og interne rutiner. Datatrafikk i elektroniske betalingstjenester skal overvåkes for å sikre tilstrekkelig sikkerhetsnivå og kunne avdekke og hindre uautorisert bruk av tjenesten.
III.
Betalingstjenestetilbydere skal minst årlig gi Finanstilsynet en samlet vurdering av operasjonell risiko og sikkerhetsrisiko knyttet til tilbyderens betalingstjenester, samt om tilbyderens tiltak er tilstrekkelige.
IV.
Betalingstjenestetilbydere skal minst årlig rapportere statistikk om svindel knyttet til betalingstjenestene til Finanstilsynet, på den måten Finanstilsynet angir.
 

"Banken" bekrefter som følgene:

I.
Risiko- og sårbarhetsvurderinger før en ny betalingstjeneste lanseres
Risiko- og sårbarhetsvurderinger før en ny betalingstjeneste hendelser
Risiko- og sårbarhetsvurderinger før en ny betalingstjeneste endringer av betydning for sikkerhetsnivået
II.

"Bankens" eksterne leverandør av IT tjenester er sertifisert med ISO 9001:2015 / ISO 27001:2017 som bekrefter at uvedkommen over nette blir hindret og sikkerhetstruslene blir håndtert til en tilstrekkelig grad.

III.

"Bankens" årlige samlede vurdering med Finanstilsynet ble sist avholdt 00.00.2020 her er Finanstilsynets uttalelse om tilstrekkelighet

IV.
"Banken" statistikk om svindel knyttet til betalingstjenestene ble sist rapportert 00.00.2020 til Finanstilsynet