Forskrift om systemer for betalingstjenester §03.Underretning om hendelser

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 3.Underretning om hendelser
Dersom hendelse som angitt i forskrift 21. mai 2003 nr. 630 om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) § 9 tredje ledd påvirker eller kan påvirke betalingstjenestebrukernes økonomiske interesser, skal betalingstjenestetilbyderen uten ugrunnet opphold underrette brukerne om hendelsen. Meldingen skal omtale tiltak brukeren kan iverksette.
Forskrift 21. mai 2003 nr. 630 om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) § 9 tredje ledd
Operasjonelle hendelser eller sikkerhetshendelser som medfører vesentlig reduksjon i funksjonalitet som følge av brudd på konfidensialitet (beskyttelse av data), integritet (sikring mot uautoriserte endringer) eller tilgjengelighet til IKT-systemer og/eller data skal uten ugrunnet opphold rapporteres til Finanstilsynet. Rapporteringen skal normalt omfatte hendelser som foretaket selv kategoriserer til alvorlighetsgrad svært alvorlig eller kritisk, men kan også omfatte andre avvik dersom disse avdekker spesielle sårbarheter i applikasjon, arkitektur, infrastruktur eller forsvarsverk. Foretak som nevnt i § 1 første ledd nr. 12 (Eiendomsmeglerforetak) omfattes ikke av kravet til hendelsesrapportering.

"Banken" bekrefter som følgene:

  • Har kalt inn CTO til møte Fredag 05.02.2021 for avklaring.