Forskrift om systemer for betalingstjenester §08.Kontotilbyderens plikter

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 8.Kontotilbyderens plikter
I samsvar med reglene i forskrift om betalingstjenester § 5 første ledd, fastsatt med hjemmel i finansavtaleloven § 9a, skal utføring av avtale om betalingsfullmakt eller kontoinformasjonstjeneste ikke gjøres betinget på vilkår om at det foreligger en avtale mellom kontotilbyderen og betalingsfullmektigen eller opplysningsfullmektigen om utføring av tjenesten.
Kontotilbyderen skal gi fullmaktforetaket nødvendig tilgang til brukerens egne internettbaserte betalingskontoer, med mindre det foreligger objektivt begrunnede og dokumenterte forhold som gir grunn til å tro at nødvendig autorisasjon for utføring av avtale om betalingsfullmakt eller kontoinformasjonstjeneste mangler. Kontotilbyder skal umiddelbart underrette Finanstilsynet dersom det har nektet betalings- eller opplysningsfullmektig tilgang. Underretningen skal angi begrunnelsen for at tilgangen ble nektet.
Kontotilbyder skal ikke forskjellsbehandle mellom en betalingsordre som gis av betaler gjennom tilbyder som tilbyr avtale om betalingsfullmakt og betalingsordre som gis direkte fra betaler, særlig med hensyn til tidspunkt, prioritet og gebyrer, med mindre det foreligger saklig grunn.
Kontotilbyder skal ikke forskjellsbehandle forespørsler om informasjon som gis gjennom en betalingstjenestetilbyder som tilbyr avtale om kontoinformasjonstjeneste, med mindre det foreligger saklig grunn.
Kontotilbyderen skal umiddelbart etter mottak av betalingsordren fra betalingstjenestetilbyder som tilbyr avtale om betalingsfullmakt gjøre all relevant informasjon om initieringen og gjennomføringen av betalingstransaksjonen tilgjengelig for fullmektigen.

Kontotilbyder skal kommunisere på sikker måte med betalingstjenestetilbydere som tilbyr avtale om betalingsfullmakt og kontoinformasjonstjeneste.

"Banken" bekrefter som følgene:

  • Har kalt inn CTO til møte Fredag 05.02.2021 for avklaring.