Forskrift om systemer for betalingstjenester §11.Ikrafttredelse

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 11.Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. april 2019. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 17. desember 2015 nr. 1731 om systemer for betalingstjenester.

Fra 14. september 2019 vil også regler i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/389 gjelde.

"Banken" bekrefter som følgene:

"Banken" har ikke søkt Finanstilsynet om noen form for dispensasjon eller utsettelse med å oppfylle krav i forskriften.