Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) §01.Virkeområde

From Mr. Bitcoin
Revision as of 13:48, 4 February 2021 by Bjorn (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 1.Virkeområde
Forskriften gjelder for norske:
1. Forretningsbanker
2. Sparebanker
3. Finansieringsforetak
4. Forsikringsselskaper
5. Private, kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser og pensjonsfond
6. Børser og autoriserte markedsplasser
7. Verdipapirforetak
8. Forvaltningsselskaper for verdipapirfond
9. Oppgjørssentraler
10. Verdipapirregistre
11. Inkassoforetak
12. Eiendomsmeglerforetak
13. E-pengeforetak
14. Systemer for betalingstjenester.

Forskriften omfatter IKT-systemer som er av betydning for foretakets virksomhet. For eksterne brukere av foretakets IKT-systemer skal det foreligge avtaler som sikrer at forskriftens krav til sikkerhet og dokumentasjon ivaretas.

"Banken" bekrefter som følgene:

"Bank ASA" er registret med organisasjons nummer 000 000 000 med Næringskode:"64.190 Bankvirksomhet ellers" i Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene